Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được  "

Ngày 25 tháng 01 năm 2017


Các trường THCS