Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020


Lãnh đạo Sở

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Giám đốc Nguyễn Tân

Họ và tên: Nguyễn Tân
Chức vụ: Giám đốc Sở
Email: tann@hue.edu.vn
Điện thoại: CQ: 054.3824005
Địa chỉ:     

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH:


1. Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và Giám đốc được quy định theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

 

2. Chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; bảo vệ chính trị nội bộ - tổ chức cán bộ và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; kế hoạch - tài chính; khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục, trường chuẩn quốc gia; công tác giáo dục quốc phòng, an ninh toàn ngành; công nghệ thông tin, Website ngành; tập san ngành; hợp tác quốc tế và đào tạo với nước ngoài; công tác đổi mới giáo dục và đào tạo, truyền thông trong giáo dục; công tác vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành. Chỉ đạo chung công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng; công tác thanh tra, thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Chỉ đạo nội dung Cổng thông tin điện tử Ngành.

 

3. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng giáo dục và Văn phòng Sở.

 

4. Phụ trách địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, huyện A Lưới.

 

5. Chủ tài khoản Ngành và cơ quan.

 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

 

Các tin khác