1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

Giám đốc Nguyễn Tân

Họ và tên: Nguyễn Tân
Chức vụ: Giám đốc Sở
Email: tann@hue.edu.vn
Điện thoại: CQ: 054.3824005
Địa chỉ:     

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH:


1. Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và Giám đốc được quy định theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

 

2. Chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; bảo vệ chính trị nội bộ - tổ chức cán bộ và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; kế hoạch - tài chính; khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục, trường chuẩn quốc gia; công tác giáo dục quốc phòng, an ninh toàn ngành; công nghệ thông tin, Website ngành; tập san ngành; hợp tác quốc tế và đào tạo với nước ngoài; công tác đổi mới giáo dục và đào tạo, truyền thông trong giáo dục; công tác vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành. Chỉ đạo chung công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng; công tác thanh tra, thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Chỉ đạo nội dung Cổng thông tin điện tử Ngành.

 

3. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng giáo dục và Văn phòng Sở.

 

4. Phụ trách địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, huyện A Lưới.

 

5. Chủ tài khoản Ngành và cơ quan.

 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

 

Các tin khác