Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 21 tháng 03 năm 2018


Lãnh đạo Sở

Cập nhật lúc : 00:00 16/10/2012  

Giám đốc Phạm Văn Hùng

 


Họ và tên: Phạm Văn Hùng
Chức vụ: Giám đốc Sở
Email: hungpv@hue.edu.vn
Điện thoại: (054).3823253
Địa chỉ:

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH:

- Phụ trách chung các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo toàn ngành.

- Trực tiếp phụ trách các mặt công tác sau đây:

+ Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ và Tổ chức Cán bộ;

+ Công tác Kế hoạch - Tài chính và cơ sở vật chất;

+ Công tác Văn phòng, Thi đua, Khen thưởng và kỷ luật;

+ Công tác đối ngoại, hợp tác Quốc tế;

+ Công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh toàn ngành;

+ Công tác cải cách hành chính và công tác Vì sự tiến bộ Phụ nữ;

+ Công tác Nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giáo viên;

+ Công tác Công nghệ thông tin, dạy học ngoại ngữ, Website ngành;

+ Công tác Phòng chống thiên tai và phòng chống cháy nổ của Ngành;

+ Chủ Tài khoản Ngành và cơ quan;

+ Các Chương trình, Đề án khác theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phụ trách các phòng chuyên môn : Văn phòng Sở, phòng Tổ chức Cán bộ và phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Phụ trách địa bàn: Huyện Quảng Điền và Thành phố Huế