Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 22 tháng 05 năm 2018


Lãnh đạo Sở

Cập nhật lúc : 00:00 16/10/2012  

Giám đốc Phạm Văn Hùng

 


Họ và tên: Phạm Văn Hùng
Chức vụ: Giám đốc Sở
Email: hungpv@hue.edu.vn
Điện thoại: (054).3823253
Địa chỉ:

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH:

- Phụ trách chung các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo toàn ngành.

- Trực tiếp phụ trách các mặt công tác sau đây:

+ Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ và Tổ chức Cán bộ;

+ Công tác Kế hoạch - Tài chính và cơ sở vật chất;

+ Công tác Văn phòng, Thi đua, Khen thưởng và kỷ luật;

+ Công tác đối ngoại, hợp tác Quốc tế;

+ Công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh toàn ngành;

+ Công tác cải cách hành chính và công tác Vì sự tiến bộ Phụ nữ;

+ Công tác Nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giáo viên;

+ Công tác Công nghệ thông tin, dạy học ngoại ngữ, Website ngành;

+ Công tác Phòng chống thiên tai và phòng chống cháy nổ của Ngành;

+ Chủ Tài khoản Ngành và cơ quan;

+ Các Chương trình, Đề án khác theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phụ trách các phòng chuyên môn : Văn phòng Sở, phòng Tổ chức Cán bộ và phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Phụ trách địa bàn: Huyện Quảng Điền và Thành phố Huế