Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Lãnh đạo Sở

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

P. Giám đốc Nguyễn Tân

 


Họ và tên: Nguyễn Tân
Chức vụ: P.Giám đốc Sở
Email: tann@hue.edu.vn
Điện thoại: CQ: 054.3824005
Địa chỉ:

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH:

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các công tác sau đây:

+ Công tác Chính trị tư tưởng; Học sinh, sinh viên và công tác Đoàn, Đội;

+ Công tác xã hội hóa giáo dục, Y tế học đường, Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Giáo dục hòa nhập, Giáo dục dân số và Kế hoạch hóa gia đình;

+ Công tác Giáo dục Mầm non và trường chuẩn quốc gia bậc mầm non;

+ Công tác phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi;

+ Công tác Giáo dục Dân tộc bậc mầm non;

+ Công tác an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội và phòng chống thuốc lá; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực;

+ Trực tiếp làm việc và trả lời các cơ quan báo chí, truyền thông về các vấn đề liên quan trực tiếp đến lĩnh vực phụ trách khi Giám đốc Sở ủy quyền;

+ Một số lĩnh vực công tác khác theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và phân công của Giám đốc;

- Phụ trách các phòng chuyên môn : Phòng GDMN và phòng Chính trị Tư tưởng - Công tác học sinh sinh viên (CTTT-CTHSSV)                   

- Phụ trách địa bàn:  Huyện A Lưới và TX Hương Thủy

Các tin khác