Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 30 tháng 09 năm 2020


Lãnh đạo Sở

Cập nhật lúc : 00:00 16/10/2012  

Phó giám đốc Đoàn Minh Thắng

 


Họ và tên: Đoàn Minh Thắng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Email: thangdm@hue.edu.vn
Điện thoại:
Địa chỉ:

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH


1. Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục đại học; giáo dục thường xuyên, công tác liên kết đào tạo; đào tạo tin học, ngoại ngữ, tư vấn du học, giáo dục kỹ năng sống; công tác phổ cập, xóa mù chữ,; công tác chính trị, học sinh sinh viên; giáo dục ngoài giờ lên lớp; dân số, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em, y tế, bảo hiểm, an toàn thực phẩm; an ninh an toàn trường học; công tác dân vận và dân chủ ở cơ sở; công tác Đảng, đoàn, hội. Xử lý thường xuyên về thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; công tác pháp chế, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015.

 

2. Phụ trách các đơn vị: Phòng Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên; Phòng chính trị tư tưởng - Công tác học sinh, sinh viên; Thanh tra và chỉ đạo, theo dõi các ban, hội đồng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

3. Trực tiếp làm việc và trả lời các cơ quan báo chí, truyền thông về các vấn đề liên quan trực tiếp đến lĩnh vực phụ trách và khi được Giám đốc Sở ủy quyền.

 

4. Theo dõi chỉ đạo và phối hợp công tác với các hội, đoàn thuộc lĩnh vực liên quan phụ trách.

 

5. Phụ trách địa bàn các huyện Phú Lộc, Quảng Điền, Nam Đông.

 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và sự phân công của Giám đốc.

 

 

Các tin khác