Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 30 tháng 09 năm 2020


Phòng chuyên môn

Cập nhật lúc : 16:21 08/07/2014  

Giáo dục CN&TX

 

Địa chỉ:   Số 22 - Lê lợi - Thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3830223
Email:     p.gdcnsgd@hue.edu.vn

 

 

I. Chức năng

Tham mưu Giám đốc Sở GD&ĐT thực hiện chức năng quản lí nhà nước về Giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

II. Nhiệm vụ

1. Thực hiện quản lí nhà nước về giáo dục đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh về các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật về giáo dục trong việc đảm bảo các điều kiện thành lập trường, hoạt động giáo dục, mở ngành đào tạo.

2. Hướng dẫn các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc thực hiện mục tiêu, phương thức đào tạo theo các điều lệ, quy chế, chương trình giảng dạy và nhiệm vụ năm học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

3. Phối hợp xây dựng dự thảo về quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, chính sách và các biện pháp phát triển giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

4. Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp theo quy chế và phân cấp của Bộ GD&ĐT; tham gia công tác tuyển sinh, công tác thi của các trường cao đẳng,trung cấp chuyên nghiệp theo phân cấp.

5. Kiểm tra điều kiện mở mã ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học và cho phép mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyeennghieepj; cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc theo quy định của Bộ GD&ĐT.

6. Quản lí, kiểm tra đào tạo liên thông, liên kết đối với các cơ sở đào tạo theo quy định của pháp luật. Quản lí nhà nước về các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực giáo dục của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở địa phương về giáo dục chuyên nghiệp.

7. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên (bồi dưỡng thay sách giáo khoa, bồi dưỡng thường xuyên…), công tác hướng nghiệp - dạy nghề phổ thông.

8. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra. Rà soát, giao chỉ tiêu đào tạo, xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới hệ thống các cơ sở đào tạo trên địa bàn theo phân cấp.

9. Tổng hợp các thông tin liên quan về giáo dục trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trên địa bàn theo quy định phân cấp quản lí; tổng hợp thông tin cơ bản về công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh. Báo cáo đột xuất, định kì về lĩnh vực giáo dục chuyên nghiệp theo yêu cầu của các cấp quản lí.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công. Chủ động phối hợp các phòng ban liên quan của Sở để thưc hiện các nhiệm vụ được giao nhằm đạt hiệu quả cao nhất theo quy định.

11. Tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về  giáo dục thường xuyên, giáo dục cho mọi người và xây dựng xã hội học tập.

12. Quản lý, chỉ đạo các loại hình trung tâm giáo dục không chính quy trên địa bàn tỉnh.

13. Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi các hoạt động chuyên môn của các trung tâm Giáo dục thường xuyên (xoá mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ và giáo dục thường xuyên bậc trung học) về mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, phương pháp giảng dạy theo quy định của Bộ GD&ĐT.

14. Quản lý, chỉ đạo và kiểm tra các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm ngoại ngữ, tin học và các loại hình trung tâm khác liên quan đến giáo dục.

15. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác xoá mù chữ, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

16. Phối hợp xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, chính sách và các biện pháp lớn nhằm phát triển ngành học giáo dục thường xuyên, giáo dục không chính quy.

17. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ; cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các trung tâm ngoại ngữ, tin học, các trung tâm trực thuộc Sở; phê duyệt chương trình, nội dung các khoá bồi dưỡng ngắn hạn do các tổ chức, cá nhân tổ chức. 

18. Cấp phép thành lập, kiểm tra hoạt động các cơ sở dạy thêm, học thêm, các trung tâm tư vấn du học theo quy định của pháp luật.

19. Chủ trì hoặc tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục thường xuyên.

 

  • Trưởng phòng: Cao Đăng Ngọc Phượng
  • Chuyên môn: ThS Ngữ văn
  • Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
  • Điện thoại: 0234.3830223
  • Email:  phuongcdn@hue.edu.vn 

  • P.Trưởng phòng: 
  • Chuyên môn: 
  • Lĩnh vực phụ trách: 
  • Điện thoại : 0234.3830223
  • Email : @hue.edu.vn

 

Các tin khác