1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

Chính trị, tư tưởng - Công tác học sinh, sinh viên

Phòng Chính trị, tư tưởng - Công tác học sinh, sinh viên thành lập tại Quyết định số 1487/QĐ-SGD&ĐT ngày 28/6/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng được quy định tại Quyết định số 2055/QĐ-SGD&ĐT ngày 08/9/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quy định cơ cấu tổ chức, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cụ thể như sau:

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

 

1. Chủ trì tham mưu quản lý, chỉ đạo:

 

Trình Ban Giám đốc ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng, học sinh, sinh viên; công tác giáo dục thể chất ngoại khóa và công tác y tế trường học, bảo hiểm y tế; hướng dẫn, kiểm tra các văn bản đã ban hành;

 

Các hoạt động kỉ niệm các ngày lễ, sự kiện lớn trong năm;

 

Theo dõi, quản lý học sinh, sinh viên đang theo học tại các cở giáo dục và đào tạo theo phân cấp quản lý;

 

Theo dõi, tổng hợp công tác Đảng trong học sinh, sinh viên;

 

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống; công tác phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội trong trường học; giáo dục kỹ năng sống, giáo dục phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước trong học sinh, sinh viên; công tác xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn; các hội thao, hội diễn, hoạt động văn hóa, văn nghệ, ngoại khóa thể dục thể thao, y tế trường học; phối hợp với Công Đoàn ngành giáo dục tổ chức hội thao, hội diễn trong cán bộ, công chức, viên chức của ngành; công tác Đoàn, Đội, Hội trong trường học; chương trình, đề án phát triển thanh niên;

 

Tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, học sinh, sinh viên.

 

2. Phối hợp:

 

Phối hợp với các Phòng ban của Sở và các đơn vị có liên quan theo dõi các hoạt động liên quan đến đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên; nắm tình hình về an ninh, chính trị liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên; các dự án, đề án, chương trình liên quan đến giáo dục an toàn giao thông, giáo dục môi trường, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước trong học sinh, sinh viên; công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em; công tác tuyên truyền thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, xây dựng đời sống văn hóa;

 

Phối hợp với các phòng ban để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Sở và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.

 

  • Trưởng phòng: 
  • Chuyên môn: 
  • Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, Công tác Tư tưởng - Văn hoá, Y tế trường học
  • Điện thoại: 0234.3830223
  • Email:

  • P.Trưởng phòng:
  • Chuyên môn:
  • Lĩnh vực phụ trách:
  • Điện thoại : 
  • Email : 

Các tin khác