1. Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 1 (2022 - 2025)        2. Quy định mức thu giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ cở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Hoàn thành)        3. Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hoàn thành)        4. Đề án “Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học - Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của cả nước” (Hoàn thành)        5. Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2023 – 2024 (Hoàn thành)        6. Quy định mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi tuyển sinh đầu cấp phổ thông; thi học sinh giỏi các cấp các môn văn hoá; thi chọn học sinh cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia; các kỳ thi tập trung cấp tỉnh (Hoàn thành)        7. Đề án "Xây dựng Trường THCS Nguyễn Tri Phương trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao        8. Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022-2023 trở đi        9. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến 2045        10. Phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế        11. Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 – 2025        12. Đề án hỗ trợ phát triển Giáo dục người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030        13. Nâng cao chế độ dinh dưỡng phát triển thể lực, tầm vóc trẻ em dành cho học sinh mầm non và tiểu học.       

Giáo dục Phổ thông

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quy định tại Quyết định số 3201/QĐ-SGD&ĐT ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 


 

Địa chỉ:   Số 22 - Lê lợi - Thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3823722
Email:     p.thptsgd@
hue.edu.vn

1. Chức năng

 

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục cấp Tiểu học, cấp THCS và cấp THPT (gọi chung là giáo dục phổ thông); giáo dục quốc phòng; công tác thư viện trường học; công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, hội nhập quốc tế; công tác giáo dục môi trường và biến đổi khí hậu; công tác giáo dục dân tộc, miền núi.


2. Nhiệm vụ, quyền hạn


a) Các nhiệm vụ do phòng chủ trì tham mưu

 

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và các văn bản khác liên quan đến phát triển giáo dục phổ thông; xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về các chủ trương, hoạt động của ngành thuộc lĩnh vực phụ trách. Chịu trách nhiệm về các số liệu và các chỉ số phát triển của bậc học phụ trách.

 

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, các nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở các loại hình trường, lớp thuộc giáo dục phổ thông theo kế hoạch nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành; quản lý sĩ quan biệt phái công tác tại Ngành giáo dục.

 

- Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; tổ chức biên soạn, biên tập và triển khai thực hiện tài liệu giáo dục địa phương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh; tổ chức các hội nghị, hội thảo, công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.

 

- Xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn hàng tháng, học kỳ, năm học. Tổ chức kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch của các cấp học được giao quản lý. Báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết năm học của các cấp học và báo cáo các nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

 

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra công tác chuyên môn các trường trung học trực thuộc Sở; hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá các Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông theo phân cấp.

 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc dạy học; đánh giá thường xuyên và định kỳ; thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông; công tác hướng nghiệp - phân luồng học sinh sau trung học; hội nhập quốc tế; công tác giáo dục môi trường và biến đổi khí hậu; công tác giáo dục dân tộc, miền núi.

 

- Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các trường có cấp trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục theo quy định.


- Chỉ đạo, hướng dẫn việc đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập, đổi mới kiểm tra đánh giá; khai thác, ứng dụng CNTT vào dạy học và phát triển ngân hàng số trong giáo dục (bài giảng số, giáo án số, tài liệu số,...). Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục phổ thông theo quy định của pháp luật và UBND tỉnh; công tác đối ngoại trong lĩnh vực giáo dục.

 

- Theo dõi, quản lý, đánh giá chất lượng quản lý, chất lượng giáo dục và tổng hợp về giáo dục phổ thông trong toàn tỉnh qua từng giai đoạn và năm học. Đề xuất các chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông; công tác phát hiện, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tham gia các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế; công tác chuyển trường cho học sinh các đơn vị theo quy định; công tác kiến tập, thực tập sư phạm.

 

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học; sáng kiến kinh nghiệm của ngành; tổ chức hội thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; các cuộc thi chuyên đề do Bộ Giáo dục và Đào tạo và tỉnh tổ chức.

 

- Đánh giá chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông theo lĩnh vực được phân công; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

 

- Tham gia duyệt danh mục việc sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học phổ thông. Chỉ đạo và đánh giá các đơn vị giáo dục sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học, đồ dùng học tập.

 

- Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra, thẩm định công tác thư viện trường học; việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; hoạt động ngoài giờ lên lớp; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao và giáo dục thể chất cho học sinh; thực hiện quy chế, điều lệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn các loại hình cơ sở giáo dục phổ thông; theo dõi, đôn đốc các trường trung học thực hiện lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch.

 

- Tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; xây dựng tập thể, cá nhân và điển hình tiên tiến ở giáo dục phổ thông; chủ trì, tổ chức các chuyên đề về chuyên môn, các Hội thi của giáo viên và học sinh phạm vi cấp tỉnh; theo dõi toàn diện về dạy học tin học và ngoại ngữ.

 

- Chịu trách nhiệm công tác báo cáo theo lĩnh vực và phối hợp với Văn phòng tổng hợp báo cáo chung toàn ngành; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở phân công và theo quy định của pháp luật.


b) Các nhiệm vụ phối hợp

 

- Tham gia đoàn thanh tra; các Ban chỉ đạo, Ban điều hành các dự án, đề án, chương trình theo quy định.

 

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch -Tài chính và các đơn vị có liên quan tham mưu quy hoạch mạng lưới các trường thuộc giáo dục phổ thông; xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy - học, thư viện trường học.

 

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ, triển khai đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông.

 

- Phối hợp Phòng Giáo dục Mầm non xây dựng, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác có liên quan.

 

- Phối hợp với Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh các cấp học và xét tốt nghiệp cấp THCS và THPT; thi học sinh giỏi và công tác đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông; công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

 

- Phối hợp với Văn phòng  đề xuất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; hướng dẫn các phương án tổ chức hoạt động giáo dục khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra.

 

- Phối hợp với phòng GDTX-CN và CTTT-CTHS xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên bậc học phổ thông; hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên hàng năm theo quy định; xây dựng kế hoạch kiểm tra PCGD hàng năm.

 

- Phối hợp với các phòng thuộc Sở, các đoàn thể trong và ngoài ngành, các tổ chức kinh tế - xã hội tham gia xây dựng giáo dục phổ thông theo mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện và định hướng phát triển giáo dục của tỉnh; tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục học sinh phổ thông; công tác phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu; hướng dẫn tổ chức giáo dục môi trường, biển đảo; thực hiện chức năng nhiệm vụ của Sở, các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

  • Trưởng phòng: Mai Anh Ngọc
  • Chuyên môn: Thạc sỹ Anh văn
  • Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
  • Điện thoại: 0234.3823722
  • Email:    ngocma@hue.edu.vn 
 

  • P. Trưởng phòng: Nguyễn Thị Mỹ Thái
  • Chuyên môn:  Thạc sỹ Ngữ văn

 


 
Các tin khác