1. Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 1 (2022 - 2025)        2. Quy định mức thu giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ cở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        3. Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045        4. Đề án “Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học - Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của cả nước”        5. Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2022 – 2023        6. Quy định mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi tuyển sinh đầu cấp phổ thông; thi học sinh giỏi các cấp các môn văn hoá; thi chọn học sinh cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia; các kỳ thi tập trung cấp tỉnh        7. Đề án "Xây dựng Trường THCS Nguyễn Tri Phương trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao        8. Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022-2023 trở đi        9. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến 2045        10. Phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế        11. Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 – 2025        12. Đề án hỗ trợ phát triển Giáo dục người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030        13. Nâng cao chế độ dinh dưỡng phát triển thể lực, tầm vóc trẻ em dành cho học sinh mầm non và tiểu học.       

Kế hoạch tài chính

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quy định tại Quyết định số 3201/QĐ-SGD&ĐT ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

1. Chức năng

 

 

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin toàn ngành; hoạt động tài chính, kế toán trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; phát triển và quản lý cơ sở vật chất, đất đai và tài sản công, các dự án chương trình mục tiêu, về trang thiết bị đồ dùng dạy học và thư viện trường học của ngành thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở.

 


2. Nhiệm vụ, quyền hạn

 


a) Các nhiệm vụ do phòng chủ trì tham mưu

 

 

- Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, trong đó có Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển giáo dục. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của toàn ngành. Phụ trách chung công tác số liệu và các chỉ số phát triển của Ngành.

 

 

- Thực hiện các chương trình, dự án, đề án của toàn ngành và giao chỉ tiêu phát triển giáo dục và đào tạo hàng năm về quy mô, về tuyển sinh và các điều kiện đảm bảo cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trong phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của Sở.

 

 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về các chủ trương, hoạt động của ngành thuộc lĩnh vực phụ trách; hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở trong việc thực hiện kế hoạch được giao.

 

 

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc huy động, quản lý sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục; lập kế hoạch xây dựng cơ bản; triển khai các thủ tục về mua sắm và xây dựng cơ bản được phân cấp đúng quy định hiện hành. Kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng mọi nguồn vốn đối với các cơ sở giáo dục theo phân cấp.

 

 

- Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá, thống kê về tài sản, cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị trường học theo quy định của UBND tỉnh và pháp luật.

 

 

- Xây dựng và thực hiện nhiệm vụ công tác đầu tư sách thư viện trường học, thiết bị giáo dục trong phạm vi quản lý của Sở. Xây dựng kế hoạch hàng năm về đầu tư các chương trình, mục tiêu quốc gia theo quy định. Phụ trách công tác xây dựng nông thôn mới.

 

 

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng kế hoạch hàng năm về đầu tư xây dựng cho giáo dục và đào tạo.

 

 

- Hướng dẫn lập dự toán, tổng hợp dự toán thu chi ngân sách hàng năm của Sở; đề xuất phương án phân bổ tài chính của Sở; thực hiện phân bổ kinh phí theo quy định; phê duyệt quy chế chi tiêu nội bộ các đơn vị trực thuộc Sở.

 

 

- Dự thảo mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh, mức thu dịch vụ giáo dục đối với các cơ sở giáo dục và chính sách học bổng từ ngân sách nhà nước, chính sách ưu đãi cho học sinh, gia đình chính sách và các chính sách khác đối với người học thuộc phạm vi quản lý của địa phương để UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định của pháp luật.

 

 

- Xây dựng các tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật ngành giáo dục và đào tạo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; dự toán ngân sách giáo dục, quyết định phân bổ, giao dự toán ngân sách đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; duyệt quyết toán, thông báo quyết toán năm và tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách của các cơ sở giáo dục trực thuộc; xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hằng năm của địa phương trình cấp có thẩm quyền; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc cấp, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác cho giáo dục trên địa bàn tỉnh.

 

 

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện huy động các nguồn lực để phát triển giáo dục, bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Sở; thực hiện trách nhiệm của cơ quan chủ quản đối với việc quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao của các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

 

 

- Nắm tình hình phân bổ, sử dụng tài chính, tài sản của các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc các huyện, thị xã và thành phố để tham mưu Giám đốc Sở phối hợp chỉ đạo.

 

 

- Phối hợp với các phòng thuộc Sở có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác kế hoạch - tài chính, kế toán trong ngành.

 

 

- Thực hiện thống kê định kỳ và hàng năm theo yêu cầu của Sở, Bộ, UBND tỉnh và các sở, ban ngành có liên quan.

 

 

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu của ngành và tình hình kinh tế xã hội có liên quan để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch, công tác chỉ đạo chuyên môn và lập thống kê niên giám. Đầu mối trong việc cung cấp số liệu thống kê giáo dục và đào tạo.

 

 

- Hướng dẫn, giám sát việc triển khai công tác thống kê tại các đơn vị, các cơ sở giáo dục và đào tạo trong toàn ngành.

 

 

- Thường trực ban chỉ đạo phát triển công nghệ thông tin của ngành; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của ngành.

 

 

- Chịu trách nhiệm công tác báo cáo theo lĩnh vực và phối hợp với Văn phòng tổng hợp báo cáo chung toàn ngành; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở phân công và theo quy định của pháp luật.

 


b) Các nhiệm vụ phối hợp

 

 

- Tham gia các đoàn thanh tra theo quy định.

 

 

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ thẩm định các điều kiện thành lập, sáp nhập, chia tách, đổi tên, chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục và đào tạo, các trung tâm thuộc loại hình trong và ngoài công lập trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn theo quy định.

 

 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố thẩm định quy hoạch mạng lưới trường, lớp và cơ sở giáo dục các huyện, thị xã và thành phố.

 

 

- Phối hợp với Thanh tra tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, quản lý và sử dụng tài sản, việc thực hiện chế độ chính sách, việc thực hiện quy chế chi tiêu hành chính, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí của các đơn vị trực thuộc.

 

 

- Phối hợp với Văn Phòng đề xuất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

 

 

- Phối hợp với các phòng thuộc Sở để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Sở, các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.  

 

 

- Tham gia hoạt động của các Ban chỉ đạo; Ban điều hành các dự án, đề án, chương trình theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

 

- Phối hợp với các phòng thuộc Sở và các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản nhà nước đối với các cơ sở đại học; trường cao đẳng sư phạm theo phân cấp và quy định.

 • Trưởng phòng: Trần Duy Hân.
 • Chuyên môn: ThS. Quản lý Giáo dục, Cử nhân Kinh tế.
 • Lĩnh vực phụ trách: Tài chính, tài sản của ngành, chuyên quản các phòng Giáo dục, VP Sở.
 • Điện thoại: NR: 0234.3529300; DĐ: 0913431280.
 • E mail : tdhan@hue.edu.vn

 

 

 • P.Trưởng phòng : Nguyễn Thị Ánh.
 • Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
 • Lĩnh vực phụ trách: Chế độ chính sách, xây dựng dự toán. Chuyên quản các trường THPT; Cấp 2, 3.
 • Điện thoại: NR: 0234.3865652; DĐ: 0914735607.
 • Email : ntanh@hue.edu.vn

 

 

 

 

 • P.Trưởng phòng: Lê Duy Dũng
 • Chuyên môn: Cử nhân sư phạm chuyên ngành Tin học
 • Lĩnh vực phụ trách: Thống kê, kế hoạch, CNTT
 • Điện thoại: 0234.3822456
 • Email : dungld@hue.edu.vn

Các tin khác