1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

Thanh tra Sở

 


 

 Địa chỉ:  Số 22 - Lê lợi - Thành phố Huế

Email:   b.ttsgd@hue.edu.vn


   

Từ sau giải phóng miền Nam 30/4/1975, khi thành lập Ty Giáo dục Thừa Thiên cho đến Ty Giáo dục Bình Thị Thiên (1976) đã có Ban Thanh tra Sở với chức năng, nhiệm vụ chính là giúp Ban lãnh đạo Ty Giáo dục giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực giáo dục và trong phạm vi quản lý của Sở Giáo dục, đồng thời giám sát, kiểm tra việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giáo dục ở các đơn vị trực thuộc Sở quản lý.

Với tinh thần đổi mới của Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6, trên cơ sở Nghị quyết 26/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng cũ, Bộ Giáo dục cũ đã ban hành theo quyết định 1019/QĐ ngày 29/10/1988 thiết lập hệ thống tổ chức thanh tra giáo dục. Theo quyết định này, tổ chức thanh tra giáo dục có 3 cấp: thanh tra Bộ, thanh tra Sở và thanh tra phòng Giáo dục huyện. Các cấp thanh tra giáo dục huyện có nhiệm vụ trọng tâm là thanh tra công tác quản lý giáo dục của các đơn vị quản lý, các cơ sở giáo dục, đặc biệt là đặt ra yêu cầu mới là thanh tra đánh giá việc giảng dạy của giáo viên

Năm 1990, Pháp lệnh thanh tra ra đời, tạo thêm cơ sở pháp lý cho hoạt động thanh tra giáo dục. Năm 1992, Chính phủ đã ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục (số 358/HĐBT ngày 28/9/1992) để khẳng định nhiệm vụ của thanh tra giáo dục ở tầm rộng hơn và đặt ra yêu cầu thanh tra chuyên môn và thanh tra quản lý tập trung hơn. Và sau đó Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định số 478/QĐ ngày 11/3/1993 để ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của hệ thống thanh tra giáo dục - đào tạo và các văn bản khác hướng dẫn thực hiện qui chế.

Từ đó đến nay, tổ chức thanh tra Sở đã ổn định, đi vào hoạt động có nề nếp từ Sở đến các phòng Giáo dục. Ở cơ quan thanh tra Sở có từ 3 đến 5 cán bộ chuyên trách công tác thanh tra; ở các phòng Giáo dục có 1 cán bộ chuyên trách. Ngoài cán bộ chuyên trách cứ hai năm một lần, Giám đốc Sở căn cứ vào qui chế thanh tra đã bổ nhiệm mạng lưới thanh tra viên kiêm nhiệm tỷ lệ 2 TTVKN/50 giáo viên.

Về nhân sự của thanh tra giáo dục tỉnh, từ năm 1976 đến năm 1991, không có Chánh thanh tra, chỉ có phó Chánh thanh tra và có thể có một cán bộ chuyên trách.

Từ năm 1992, lần đầu tiên Sở giáo dục và Đào tạo có Chánh thanh tra Sở. Theo đề nghị của Sở UBND tỉnh đã bổ nhiệm Tiến sĩ hoàng Huy Lập – phó Giám đốc Sở làm Chánh thanh tra Sở. Đến đầu năm 2002, Tiến sĩ Phạm Văn Hùng, phó Giám đốc Sở được bổ nhiệm làm Chánh thanh tra Sở.

Chức năng, nhiệm vụ: được qui đinh cụ thể trong Luật Giáo dục, Luật khiếu nại tố cáo, Pháp lệnh Thanh tra, Nghị định 358/HĐBT, Qui định số 20/1998/QĐ-BGĐ&ĐT ngày 4/5/1998 Qui định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi theo Qui chế. Cụ thể, thanh tra Sở có những chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau:

    - Thanh tra công tác quản lý và các cấp quản lý giáo dục, các cơ Sở Giáo dục.
    - Thanh tra đánh giá phân loại giáo viên và các cơ sở Giáo dục.
    - Thanh tra chuyên đề.
    - Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân.
    - Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng TTV kiêm nhiệm, phối hợp với các tổ chức đoàn thể khác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho Ban Thanh tra nhân dân trường học.

 

Danh hiệu thi đua:

    - Nhiều năm liền được Bộ khen về tiêu chí thanh tra giáo dục.
    - Nhận được Bằng khen của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Giấy khen của thanh tra tỉnh.

 

  • Chánh Thanh tra: Lê Thư.
  • Chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học xã hội và Nhân văn.
  • Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.
  • Điện thoại: NR: 0234.3811029; DĐ: 0914046048
  • E-mail : thule@hue.edu.vn
  • Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Đình Sơn
  • Chuyên môn: Thạc sĩ Toán
  • Lĩnh vực phụ trách: 
  • Điện thoại: 0234.3821791
  • E-mail : sonnd@hue.edu.vn

 
Các tin khác