1. Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 1 (2022 - 2025)        2. Quy định mức thu giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ cở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        3. Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045        4. Đề án “Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học - Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của cả nước”        5. Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2022 – 2023        6. Quy định mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi tuyển sinh đầu cấp phổ thông; thi học sinh giỏi các cấp các môn văn hoá; thi chọn học sinh cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia; các kỳ thi tập trung cấp tỉnh        7. Đề án "Xây dựng Trường THCS Nguyễn Tri Phương trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao        8. Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022-2023 trở đi        9. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến 2045        10. Phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế        11. Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 – 2025        12. Đề án hỗ trợ phát triển Giáo dục người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030        13. Nâng cao chế độ dinh dưỡng phát triển thể lực, tầm vóc trẻ em dành cho học sinh mầm non và tiểu học.       

Tổ chức cán bộ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quy định tại Quyết định số 3201/QĐ-SGD&ĐT ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 


 

Địa chỉ:   Số 22 - Lê lợi - Thành phố Huế
Điện thoại:  0234.3821795
Email:     p.tccbsgd@
hue.edu.vn

1. Chức năng

 

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tổ chức, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ trong phạm vi được phân cấp; quản lý đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo quy định; phụ trách chung về công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhà giáo toàn ngành; công tác thi đua, khen thưởng.


2. Nhiệm vụ, quyền hạn


a) Các nhiệm vụ do phòng chủ trì tham mưu

 

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở và các Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện; xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về các chủ trương, hoạt động của ngành thuộc lĩnh vực phụ trách.

 

- Xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý phù hợp với thực tiễn của địa phương; xây dựng phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng thuộc Sở theo quy định; các đề án, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực được phân công; thẩm định các điều kiện về việc thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục ngoài công lập theo phân cấp quản lý (bao gồm các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài) và các trung tâm theo quy định của pháp luật.

 

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong phạm vi được phân công; theo dõi, tổng hợp các hoạt động liên quan đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của công chức, viên chức, người lao động. Theo dõi việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ.  

 

- Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác bình đẳng giới đối với công chức, viên chức Ngành giáo dục; thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các Hội, tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định.

 

- Hướng dẫn xây dựng điển hình tiên tiến; xét đề nghị phong tặng các danh hiệu nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân; kỷ niệm chương về giáo dục và Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Ngành giáo dục.

 

- Dự thảo các quyết định cá biệt liên quan đến lĩnh vực tổ chức nhân sự theo quy định; công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Sở; quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc bố trí, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, thay đổi vị trí việc làm, khen thưởng, kỷ luật người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các phòng thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định; quyết định thành lập hội đồng trường, công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng trường, bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường, phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng trường các đơn vị trực thuộc Sở và các đơn vị giáo dục theo quy định; quyết định công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý.

 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động theo quy định; theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng của các huyện, thị xã và thành phố.

 

- Quản lý công chức, viên chức và người lao động ra nước ngoài học tập, đi công tác, đi việc riêng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

- Tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức viên chức cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; đánh giá chuẩn cán bộ quản lý, giáo viên Ngành giáo dục. Hướng dẫn và kiểm tra công tác kê khai tài sản đối với công chức, viên chức và người lao động các phòng thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.

 

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch nhân sự của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng danh mục vị trí việc làm; phân bổ số người làm việc theo vị trí việc làm cho các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định.

 

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức và người lao động các phòng thuộc Sở và đơn vị trực thuộc Sở theo quy định; theo dõi tình hình biên chế, tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng cấp huyện để tham mưu Giám đốc Sở phối hợp chỉ đạo.

 

- Thực hiện công tác thống kê số lượng, chất lượng công chức, viên chức; quản lý hồ sơ công chức, viên chức quản lý và người lao động theo thẩm quyền; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở quản lý hồ sơ viên chức, người lao động theo quy định.

 

- Thực hiện nâng ngạch/hạng, chuyển ngạch/hạng, lương và phụ cấp theo lương, tinh giản biên chế, chế độ bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu, thôi việc, nghỉ không hưởng lương, bổ nhiệm vào ngạch/chức danh nghề nghiệp đối với viên chức hết thời gian tập sự, khen thưởng, kỷ luật và các chính sách khác đối với công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

- Chịu trách nhiệm công tác báo cáo theo lĩnh vực và phối hợp với Văn phòng tổng hợp báo cáo chung toàn ngành; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở phân công và theo quy định của pháp luật.


b) Các nhiệm vụ phối hợp

 

- Tham gia các đoàn thanh tra theo quy định.

 

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính và các phòng liên quan xây dựng quy hoạch mạng lưới trường, lớp các đơn vị trực thuộc Sở và toàn ngành;

 

- Phối hợp với Văn Phòng đề xuất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

 

- Phối hợp với Thanh tra và các phòng có liên quan giúp Giám đốc Sở trong việc thanh tra các cơ sở giáo dục và đào tạo về việc chấp hành luật pháp và các văn bản chỉ đạo của Sở trong công tác tổ chức cán bộ.

 

- Phối hợp với phòng GDTX-CN và CTTT-CTHS trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xây dựng Đảng trong trường học; công tác bồi dưỡng thường xuyên; công tác quản lý các trung tâm; công tác phát triển nguồn nhân lực.

 

- Phối hợp với các phòng dự thảo quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các Hội đồng chuyên môn, nghiệp vụ, các đoàn công tác, hội họp, tập huấn, hội thảo và các hoạt động của ngành; thực hiện chức năng nhiệm vụ của Sở, các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công; cung cấp thông tin cá nhân có liên quan đến các đoàn ra, đoàn vào.

 

- Phối hợp với các phòng và các cơ quan liên quan thực hiện chức năng quản lí nhà nước đối với các cơ sở đại học; trường cao đẳng theo phân cấp và quy định.

 

- Tham gia hoạt động của các Ban chỉ đạo; Ban điều hành các dự án, đề án, chương trình theo sự phân công của Giám đốc Sở.

  • Trưởng phòng: Hồ thị Liên
  • Chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục
  • Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
  • Điện thoại: 0234.3826284 

 
  • P. Trưởng phòng: 
  • Chuyên môn: 
  • Lĩnh vực phụ trách: 
  • Điện thoại: 0234.3826284 
  • E mail: 
 
   
Các tin khác