Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 12 tháng 12 năm 2018


Phòng GDTrH

Cập nhật lúc : 00:00 20/02/2013  

Kế hoạch của Phòng GDTrH Tháng 2 Năm 2013
Công tác tháng 01 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 02 năm 2013

1. Công tác tháng 1:

- Hoàn chỉnh đề tài Intel ISEF tại cơ sở.

- Kiểm tra học kỳ I; Tổng hợp, đánh giá các hoạt động HK I.

- Kiểm tra chuyên môn THCS và THPT; Tổng hợp tình hình dạy học THCS và THPT.

- Sinh hoạt chuyên đề "Dạy học đa dạng hóa"  môn Tiếng Pháp.

- Kiểm tra trường chuẩn quốc gia; Kiểm tra sử dụng thiết bị và thư viện đạt chuẩn.

2. Kế hoạch công tác tháng 2:

- Kiểm tra chuyên môn các trường THPT, THCS.

- Thi Intel ISEF cấp tỉnh.

- Kiểm tra thiết bị, phòng thực hành, phòng bộ môn các trường THCS, THPT.

- Sinh hoạt chuyên đề "Dạy học đa dạng hóa"  môn Tiếng Pháp.