Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 19 tháng 10 năm 2017


Phòng KHTC

Kế hoạch tháng 11 năm 2013