Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 22 tháng 09 năm 2017


Phòng TCCB

Kế hoạch tháng 11 năm 2013