Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 19 tháng 03 năm 2018


Thanh tra Sở

Kế hoạch tháng 11 năm 2013