Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 01 tháng 04 năm 2020


Phòng GD Hương Thuỷ - Trường Mầm Non