Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Nghiên cứu khoa học

Phương pháp Nghiên cứu khoa học