In trang

Công khai Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ xét tuyển dụng giáo viên Trường THPT chuyên Quốc Học-Huế
Cập nhật lúc : 11:30 24/02/2022

Thực hiện Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học-Huế, năm học 2021-2022; Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học-Huế, năm học 2021-2022 (gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng).

Hội đồng tuyển dụng thông báo Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ xét tuyển dụng giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học-Huế, năm học 2021-2022 và Thông báo số 18/TB-HĐTD ngày 23/02/2022 của Hội đồng tuyển dụng về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 vòng 2 kỳ xét tuyển dụng giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học-Huế, năm học 2021-2022 (đính kèm Quyết định, Thông báo), cụ thể như sau:

 

Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển: 20 thí sinh.

 

Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2: 15 thí sinh.

 

Tổng số thí sinh không đủ điều kiện dự thi vòng 2: 05 thí sinh.

 

Nội dung chi tiết đính kèm Quyết định số 495/QĐ-UBND, Thông báo số 18/TB-HĐTD của Hội đồng tuyển dụng./.

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG