In trang

Lịch xét duyệt quyết toán 7 tháng đầu năm 2016 làm cơ sở để bàn giao các đơn vị theo công văn số 3955/UBND-KNNV ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh.
Cập nhật lúc : 17:09 23/08/2016

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp;

Căn cứ Công văn số 3955/UBND-KNNV ngày 11 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện sát nhập các Trung tâm;

 

Căn cứ Công văn số 1947/STC-HCSN ngày 27/7/2016 của Sở Tài chính về việc quyết toán bàn giao kinh phí sát nhập các Trung tâm;

 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo nội dung xét duyệt quyết toán 7 tháng đầu năm 2016 các đơn vị sát nhập với nội dung cụ thể  như sau :

 

I. Hồ sơ quyết toán  (Thời điểm lập hồ sơ quyết toán theo đúng thời điểm bàn giao về trực thuộc huyện, thị xã, thành phố).

 

1. Hồ sơ báo cáo quyết toán gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

a) Các biểu mẫu quy định tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (phần thứ tư Hệ thống báo cáo tài chính), cụ thể:

 

- Bảng cân đối tài khoản (mẫu số B01-H)

 

- Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí và sử dụng  mẫu số B02-H

 

- Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động Mẫu số F02-1H

 

- Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại KBNN .

 

- Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại KBNN .

 

- Bảng đối chiếu số dư Tài khoản tiền gửi tại Kho bạc NN, tiền gửi Ngân hàng (Nếu có)

 

- Báo cáo tình hình tăng giảm, giảm TSCĐ Mẫu số B04-H

 

- Báo cáo kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán năm trước chuyển sang Mẫu số B05-H

 

- Thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B06-H.

 

- Biên bản kiểm quỹ tiền mặt.

 

- Biên bản thanh tra tài chính của Thanh tra nhân dân  (Nếu có).

 

- Biên bản đối chiếu công nợ, hoặc bản kê công nợ đính kèm các hợp đồng đang thực hiện (Nếu có).

 

Nội dung chi tiết trong file đính kèm