In trang

Một số lưu ý trong việc xét, công nhận danh hiệu thi đua
Cập nhật lúc : 17:07 12/09/2013

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhận được Thư của một số giáo viên thắc mắc về việc xét, công nhận danh hiệu thi đua. Để công tác Thi đua, Khen thưởng trong toàn ngành đảm bảo tính chính xác, công bằng, hiệu quả cũng như động viên được cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo:

Nghiêm túc thực hiện việc xét, công nhận danh hiệu thi đua đúng quy định hiện hành: Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, quy định. chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ=CP; Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành giáo dục và hướng dẫn của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.