In trang

Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019
Cập nhật lúc : 10:42 04/01/2019

Sở Giáo dục và Đào tạo Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

1. Tuyển dụng những viên chức có đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đội ngũ giáo viên giảng dạy theo quy định.

 

2. Việc tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, nhu cầu và vị trí việc làm của từng đơn vị.

 

3. Tổ chức tuyển dụng phải nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công bằng, công khai theo quy định hiện hành.

 

Nội dung chi tiết trong file đính kèm