In trang

Mời dự Sơ kết 4 năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
Cập nhật lúc : 00:00 23/10/2012

Kính gửi: - Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, TX, TP,
              - Các đơn vị trực thuộc Sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Sơ kết 4 năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” (2008-2012)


 thân thiện, học sinh tích cực” (2008-2012)

Thành phần:

- Ban Chỉ đạo Tỉnh. (Giấy mời riêng)

- 01 Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, TX, TP

- 01 Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở.

Thời gian: Lúc 8h00 ngày 26/10/2012.

Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo - 22 Lê Lợi, Huế.

Kính mời Đại biểu tham dự Hội nghị nói trên.                    

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC