Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được  "

Ngày 06 tháng 12 năm 2016


Tài nguyên

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.