Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 23 tháng 11 năm 2017


Tài nguyên

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.