Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 25 tháng 03 năm 2017


Tài nguyên

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.