Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 20 tháng 02 năm 2017


Năm 2010

Nhớ tết xưa
NHỚ TẾT XƯA

Trang 1/4