Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 21 tháng 09 năm 2017


Năm 2010

Nhớ tết xưa
NHỚ TẾT XƯA

Trang 1/4