1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia.        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025.       

Quy định tiêu chuẩn và quy trình đánh giá các lĩnh vực công tác đối với các sở GD&ĐT năm học 2010 - 2011

Căn cứ Chỉ thị số 3399/CT- BGDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ đề năm học 2010 - 2011 được xác định là “ Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”;

trong đó các đơn vị triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua trong ngành, theo đề xuất của các sở giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) tiếp tục chia các sở thành 7 vùng thi đua. Năm học 2010 -2011 Bộ xem xét đánh giá, xếp loại và khen thưởng các sở giáo dục và đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học theo các tiêu chuẩn và đơn vị chủ trì đánh giá 16 lĩnh vực công tác như sau:

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm

Các tin khác