Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 24 tháng 09 năm 2019


Tin tức

Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 31/8/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm ...