Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2018
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020, ngày 26 tháng 12 năm 2017, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký ...