Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 24 tháng 03 năm 2017


Tin tức

Tập huấn “Tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn qua hệ thống mạng thông tin”
Thực hiện Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, ...