Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 21 tháng 04 năm 2019


Tin tức

Hội nghị triển khai Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ; phát động phong trào thi đua “Nét đẹp văn hóa học đường” và tập huấn công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lí, giáo dục, phòng ngừa học sinh vi phạm pháp luật
Ngày 02/3/2018, tại hội trường Sở, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính ...