Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 21 tháng 09 năm 2017


Tin tức

Tập huấn “Tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn qua hệ thống mạng thông tin”
Thực hiện Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, ...