Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 27 tháng 06 năm 2017


Tin tức

Thông báo các nội dung liên quan đến lễ Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS lần thứ VII năm học 2013-2014
Ban Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi THCS lần thứ VII xin thông báo các nội dung liên quan đến lễ Tổng kết như sau: