Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 31 tháng 03 năm 2017


Tin tức

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016, trong đó ...