Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 25 tháng 09 năm 2020


Tin tức

Hội thảo Giáo dục hướng nghiệp, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông
Định hướng nghề nghiệp đối với học sinh là nhiệm vụ quan trọng trong nền giáo dục hiện nay. Việc nâng cao nhận thức về công tác định ...