Dạy tức là học hai lần''

Ngày 21 tháng 03 năm 2018


Tin tức

Thi nghề phổ thông năm học 2012-2013
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013, Sở GD&ĐT đã tổ chức hai kỳ thi nghề phổ thông: Kỳ thi khóa ngày 14/4/2013 dành cho học sinh THPT đã hoàn ...

  • Công tác xóa mù chữ
    Bước đầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015, ngành học GDTX gặp rất ...