Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 19 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức
Theo quy định tại Thông báo số 217/TB-SGD&ĐT ngày 07/02/2917 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở ...