Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 23 tháng 10 năm 2019


Tin tức

Thông báo về việc kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc, năm học 2016-2017
Căn cứ Thông báo số 217/TB-SGD&ĐT ngày 07/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo ...