Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 25 tháng 01 năm 2017


Tin tức

Thông báo: Lịch tiếp công dân của Sở Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên ...

  • Giấy mời Hội nghị
    Thực hiện Chương trình công tác năm học 2013 - 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo ...