Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

Thông báo điều chỉnh nội dung thu phí tuyển dụng viên chức
Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí ...