Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 28 tháng 03 năm 2017


Tin tức

Thông báo: Lịch tiếp công dân của Sở Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên ...

  • Giấy mời Hội nghị
    Thực hiện Chương trình công tác năm học 2013 - 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo ...