Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 22 tháng 07 năm 2017


Tin tức

Triển khai công tác phòng chống cơn bão số 12 năm 2013
Vừa qua, 02 cơn bão số 10 và số 11 hầu hết các cơ sở đã thực hiện tổ chức các đội ứng trực cơ quan, chằng chống nhà cửa, mua bạt che ...