Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 19 tháng 10 năm 2017


Tin tức

Lớp tập huấn triển khai phương pháp bàn tay nặn bột và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2013 - 2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Lớp Tập huấn triển khai phương pháp dạy học Bàn tay nặn bột cấp THCS và ...

  • Giấy mời Hội nghị
    Thực hiện Chương trình công tác năm học 2013 - 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo ...