Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 23 tháng 10 năm 2019


Tin tức

Đề nghị nghiên cứu trước các văn bản trước khi tham gia tập huấn
Ngày 03, 04 tháng 01 năm 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về thanh tra giáo dục cho 710 ...