Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 23 tháng 10 năm 2019


Tin tức

Kết quả điểm thi Tuyển sinh vào lớp 10 Các trường ở Huế, TX Hương Trà, TX Hương Thủy, PTDTNT Tỉnh, lớp 6 THCS DTNT Nam Đông & A Lưới
Sở Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả điểm thi Tuyển sinh vào lớp 10 Các trường ở Huế, TX Hương Trà, TX Hương Thủy, PTDTNT Tỉnh, lớp ...