Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

Hội thi tìm hiểu di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tiếp theo sau các cuộc thi ở cấp trường, cấp phòng giáo dục và đào tạo, Hội thi Tìm hiểu di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng cấp tỉnh do ...