Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 19 tháng 09 năm 2019


Tin tức

Tập huấn nâng cao kỹ năng đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non và thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi
Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và hỗ trợ đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên mầm non (GVMN) thực hiện chương trình ...