Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 29 tháng 05 năm 2017


Tin tức

Quyết định về việc bố trí công tác viên chức
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quyết định bố trí công tác ...