Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 01 tháng 11 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:36 10/09/2019  

Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 31/8/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

I. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức quán triệt và chỉ đạo các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kết luận số 55/KL-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo và Thông báo số 264/TB-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, trong đó tập trung vào các nội dung:

 

1. Tiếp tục rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp, cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh một cách hợp lý và đảm bảo nguyên tắc “tạo thuận lợi cho người dân, đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh, phù hợp với quy hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng được các yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục”. Thực hiện tốt công tác dự báo quy mô phát triển giáo dục theo từng cấp, bậc học để tiếp tục tham mưu dành quỹ đất cho giáo dục. Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển các lớp, nhóm lớp trẻ, mẫu giáo độc lập tư thục và trường mầm non ở các địa bàn có khu công nghiệp.

 

2. Tăng cường công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các cấp đảm bảo chuẩn hóa, đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu theo vị trí việc làm

 

- Đẩy mạnh công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý và bồi dưỡng chuẩn hóa các điều kiện để kịp thời bổ sung cho ngành; triển khai công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, trong đó ưu tiên cho giáo viên tiểu học để chuẩn bị cho công tác thay sách lớp 1 vào năm học 2020 -2021; rà soát đội ngũ giáo viên toàn ngành để có các giải pháp sắp xếp, bố trí hợp lý, đồng thời phối hợp tốt với các trường sư phạm trên địa bàn để đặt hàng đào tạo giáo viên bổ sung kịp thời, không để xẩy ra tình trạng thừa, thiếu giáo viên và bảo đảm nguyên tắc “ở đâu có học sinh thì ở đó phải có giáo viên”

- Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo. Kiên quyết xử lý nghiêm giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục vi phạm đạo đức nhà giáo; thực hiện một cách đầy đủ các chế độ, chính sách cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng và bảo đảm thực chất trong công tác đánh giá giáo viên; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao đời sống, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề.

 

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông; tiếp thu và triển khai có hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên, bảo đảm an toàn trường học; nâng cao hiệu quả giáo dục dân tộc

 

a) Giáo dục mầm non

Đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2019 - 2025; tăng cường các điều kiện bảo đảm an toàn cho trẻ, không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ; thực hiện đầy đủ chế độ dinh dưỡng, bảo đảm an toàn thực phẩm; quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn ở cơ sở giáo dục mầm non; triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ (mầm non và tiểu học); tiếp tục phát huy hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, tổ chức hoạt động giáo dục dựa vào cộng đồng, tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ tùy theo điều kiện của từng địa phương, nhà trường và nhu cầu của trẻ để thực hiện, trong đó phát huy hiệu quả việc đưa làn điệu dân ca, ca Huế vào chương trình một cách phù hợp; các trường mầm non đẩy mạnh việc phối hợp, hướng dẫn cha mẹ chăm sóc giáo dục trẻ.  

 

b) Giáo dục phổ thông

- Chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán, nhất là giáo viên lớp 1 để tham gia tập huấn ở trung ương và tổ chức tập huấn tại địa phương về sử dụng sách giáo khoa lớp 1; hoàn thành các điều kiện chuẩn bị triển khai chương trình lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới; tiến hành biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời thực hiện có hiệu quả nội dung giáo dục về lịch sử và văn hóa Huế trong các cấp, bậc học; căn cứ Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tham mưu việc lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với thực tiển giáo dục tỉnh nhà và thực hiện một cách công khai, minh bạch.

- Thực hiện một cách quyết liệt và có hiệu quả Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Kế hoạch giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025, trong đó chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Triển khai hiệu quả các giải pháp của Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho học sinh ngay từ cấp học phổ thông.

- Tăng cường hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; có các giải pháp để bảo đảm an toàn cho học sinh trong qua trình đưa đón, thăm quan, dã ngoại; triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học, các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy gắn với các hoạt động giáo dục đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Phối hợp tốt với Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế để phát huy vai trò, hiệu quả của các tổ chức này trong việc giáo dục, rèn luyện học sinh; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; đưa phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” và “ Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” trở thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục thể chất, y tế trường học; đẩy mạnh phong trào học bơi và phòng, chống đuối nước cho học sinh, sinh viên; tăng cường tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa, tổ chức các câu lạc bộ để thu hút học sinh, sinh viên  luyện tập thể thao; đảm bảo các điều kiện vệ sinh và an toàn thực phẩm trong trường học.

- Giáo dục thường xuyên: Tăng cường đổi mới quản lý nhà nước đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện, thị xã, thành phố trong công tác tổ chức hoạt động dạy - học; thực hiện chương trình xóa mù chữ, chương trình giáo dục thường xuyên phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới. Hướng dẫn và triển khai có hiệu quả Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác huyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh việc học tập của người lớn.

 

c) Giáo dục dân tộc: Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác quản lý giáo dục dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường phổ thông ở vùng núi có đông học sinh dân tộc thiểu số.

 

4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp, bậc học và trình độ đào tạo

- Tiến hành tổ chức tổng kết kinh nghiệm và đưa ra những đề xuất trong việc triển khai cho trẻ mẫu giáo làm quen với ngoại ngữ (tiếng Anh) tại các trường mầm non đã được chọn thực hiện thí điểm trong thời gian qua để mở rộng thêm một số trường mới; tổ chức khảo sát nhu cầu người học (gia đình học sinh) và điều kiện cơ sở vật chất các trường tiểu học để mở rộng dạy tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, lớp 2. Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Kế hoạch 107/KH-UBND ngày 31/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2018 - 2025, trong đó tập trung nâng cao tỷ lệ học sinh phổ thông học chương trình môn tiếng Anh hệ 10 năm.

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo để tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên ngoại ngữ ở các trường phổ thông đáp ứng yêu cầu và tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới và dạy các môn học khác; đặc biệt, đối với trường THPT chuyên Quốc Học ngoài việc tăng tỷ lệ giáo viên dạy các môn khoa học tự nhiên bằng ngoại ngữ (tiếng Anh), khuyến khích giáo viên các môn còn lại sử dụng một cách phù hợp.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh theo chuẩn đầu ra và trong quá trình giáo dục và đào tạo; tăng cường rà soát, chỉ đạo công tác tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia bảo đảm minh bạch, khách quan, chính xác; tăng cường các điều kiện dạy và học ngoại ngữ theo hướng ứng dụng triệt để công nghệ thông tin; tham gia tích cực việc đào tạo, bồi dưỡng và học tập ngoại ngữ (giáo viên và học sinh) theo hình thức trực tuyến; phát động phong trào “ Giáo viên và học sinh cùng học tiếng Anh” trong toàn ngành.

 

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục

- Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 70/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện Nghị Quyết 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 và thực có hiệu quả Hệ sinh thái giáo dục thông minh theo Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án "Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025" với nhiệm vụ tập trung tinh thần, trí tuệ, nhân lực và các điều kiện tài chính để thực hiện có hiệu quả nhằm tạo ra sự đồng bộ, tiên tiến và hiện đại trong ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý giáo dục, yêu cầu giảng dạy, học tập và yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong việc thụ hưởng các dịch vụ giáo dục theo hướng thông minh, tiện ích và hiệu quả.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý giáo dục, quản trị nhà trường; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thí điểm "Phòng học thông minh" và "Lớp học thông minh" tại các đơn vị đã được lựa chọn; từng bước triển khai giải pháp tuyển sinh trực tuyến lớp đầu cấp học và sử dụng hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc); bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo.

- Thực hiện hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và phổ thông, triển khai thực hiện các phần mềm quản lý và hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai, đồng thời sử dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh trong hệ thống xác thực tập trung (SSO).

 

6. Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục

Tiếp tục thực hiện việc phân cấp và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ sở giáo dục theo quy định. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; lựa chọn một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông có điều kiện phù hợp để thực hiện thí điểm tự chủ khi có chủ trương của Chính phủ.

 

7. Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo

- Tạo điều kiện cho các trường mầm non, phổ thông giao lưu, hợp tác với các trường học của tất cả các nước (trong đó ưu tiên các nước ASEAN) để tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên và giáo viên hòa đồng, học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng.

- Tăng cường và tạo điều kiện để thu hút các cơ sở giáo dục nước ngoài có uy tín hoặc được cấp có thẩm quyền công nhận vào tỉnh nhà dưới hình thức thành lập các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên danh, liên kết với các cơ sở giáo dục của Việt Nam theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra các chương trình liên kết giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo; các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư từ nước ngoài và các hoạt động tư vấn du học; việc cấp, phát văn bằng theo đúng thẩm quyền được phân công.

 

8. Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các họat động giáo dục và đào tạo

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế để tham mưu chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, đặc biệt là lớp 1 năm học 2020 - 2021; triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

- Bổ sung xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, các phòng chức năng, bếp ăn, nhà vệ sinh, công trình nước sạch và mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu, trong đó ưu tiên cho vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và vùng biên giới, hải đảo

- Giải quyết dứt điểm tình trạng nhà vệ sinh và công trình nước sạch không đảm bảo vệ sinh trong các cơ sở giáo dục; không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học, nhà vệ sinh chưa đảm bảo an toàn theo quy định.

- Rà soát các tiêu chí về cơ sở vật chất, thiết bị của các trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia bảo đảm đúng quy định. Xây dựng và thực hiện kế hoạch bổ sung, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết bị đối với các tiêu chí trường chuẩn quốc gia đã quá hạn, bị xuống cấp. Tiến hành xây dựng mô hình trường học kiểu mẫu ở các cấp, bậc học

 

II. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo; bám sát thực tế ở cơ sở để kịp thời phản ánh, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong quản lý giáo dục, trong dạy học và trong học tập của học sinh, sinh viên; vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục tham gia hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện để ngành giáo dục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra. 

 

III. CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 đúng yêu cầu đề ra; quan tâm đúng mức công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học và trang thiết bị dạy học, giải quyết các vấn đề liên quan đến biên chế, chế độ chính sách, kinh phí và các vấn đề khác liên quan đến các hoạt động của ngành Giáo dục.

 

IV. ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ HUẾ

 1. Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

 2. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành giáo dục và đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

3. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cho các đơn vị trường học trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; tiếp tục quan tâm thực hiện công tác kiểm tra để chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các sai phạm trong các đơn vị giáo dục.

4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp trên địa bàn một cách hợp lý và phù hợp với quy hoạch chung toàn tỉnh; tranh thủ các nguồn vốn hợp pháp để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và các điều kiện để nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia và trường học 2 buổi ngày ở các cấp, bậc  học, đặc biệt là cấp tiểu học để chuẩn bị cho thay sách lớp 1 vào năm học 2020 - 2021; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Công văn số 3674/UBND-GD ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh về việc quy định số học sinh/lớp; quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo đảm bảo chuẩn hóa và tỷ lệ giáo viên/lớp theo quy định của bộ, ngành Trung ương. Chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ triệt để chống lạm thu trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc quyền quản lý; thực hiện các chế độ, chính sách cho đội ngũ nhà giáo và người lao động đầy đủ, đúng quy định để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

 

V. CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CÓ ĐÀO TẠO SƯ PHẠM

1. Tổ chức triển khai quán triệt đến tận cán bộ, giáo viên và người lao động trong đơn vị nội dung Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và căn cứ nội dung Chỉ thị này để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của đơn vị theo đúng yêu cầu và nhiệm vụ được giao.

2. Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo và đánh giá kết quả học tập của người học.

 

Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác