Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 28 tháng 10 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 20:54 29/10/2019  

Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Gia Hội

Căn cứ Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Gia Hội,

Căn cứ Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Gia Hội,

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Gia Hội, cụ thể như sau:

I. Số lượng vị trí thi tuyển

1. Thi tuyển 01 (một) vị trí Hiệu trưởng Trường THPT Gia Hội.

2. Phải có ít nhất 02 (hai) ứng viên tham gia dự tuyển. Trường hợp không đủ người đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thì Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh đề cử thêm người dự tuyển.

          II. Đối tượng tham gia dự tuyển

1. Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển 

          a) Viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh Hiệu trưởng Trường THPT Gia Hội.

          b) Viên chức đang công tác tại các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch chức danh Hiệu trưởng và tương đương.

          2. Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển

          Công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh Hiệu trưởng, đang công tác tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, đang giữ chức vụ từ Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên, nếu đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông, sẽ được Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh đề cử.

          III. Điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ đăng ký dự tuyển

          1. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

          Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

          a) Đáp ứng đủ các điều kiện bổ nhiệm theo quy định chung về công tác cán bộ, bao gồm:

          - Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận.

          - Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định.

          - Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Có kết quả nhận xét, đánh giá đạt mức hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trở lên trong giai đoạn 2016-2018.

          - Không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức; Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 56 Luật Viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

b) Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII).

          c) Tiêu chuẩn cụ thể:

- Đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể của chức danh Hiệu trưởng trường THPT theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư liên tịch số 23/2015/BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập hạng III; Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ GD&ĐT Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

          - Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

          + Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông.

          + Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục hoặc tương đương.

          + Tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.

          + Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (hoặc tương đương) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu đào tạo chuyên ngành là ngoại ngữ thì phải có trình độ ngoại ngữ thứ 2 bậc 2 (hoặc tương đương) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          + Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên theo quy định.

          2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

          Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

          - Đơn đăng ký dự tuyển;

          - Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2A và 2C-BNV/2008), do cá nhân tự khai được cơ quan đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

          - Bản sao có chứng thực hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ (Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt);

          - Bản kê khai tài sản, thu nhập (Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ);

          - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

          - Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi đang công tác (trong giai đoạn 2016-2018). Trường hợp người tham gia dự tuyển từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan đang công tác đồng ý cho tham gia dự tuyển và chuyển công tác nếu trúng tuyển;

          - Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú;

          - Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22cm x 32cm.

IV. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Thời gian: Từ ngày 29/10/2019 đến ngày 10/11/2019.

2. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo). Địa chỉ: 22 Lê Lợi, thành phố Huế.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo danh sách những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển; hình thức, thời gian, địa điểm thi; nội quy, quy chế dự tuyển công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ từ ngày 10/11/2019 đến ngày 21/11/2019./.

 

                                                                                                               GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                      (Đã ký và đóng dấu)

- UBND tỉnh;

- Website Sở GD&ĐT;

- Đài PTTH TRT;

- Lưu: VT, TCCB.

                                                                                                           Nguyễn Tân

Tải file 1 Tải file 2

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác