Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 20 tháng 08 năm 2018