Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 24 tháng 01 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 11:01 28/12/2017  

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2018

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020, ngày 26 tháng 12 năm 2017, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 3193/QĐ-SGDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2018.

Kế hoạch tập trung vào một số nhiệm vụ cơ bản về: Công tác chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy;cải cách thủ tục hành chính;  xây dựng nâng và cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước; và các giải pháp triển khai thực hiện.

 

Kế hoạch đã xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và nội dung công việc trọng tâm cần triển khai thực hiện đối với cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở. Theo đó, lãnh đạo các phòng ban của Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và Kế hoạch “thực hiện cải cách hành chính của Sở giai đoạn 2016-2020” có trách nhiệm triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2018 của cơ quan đơn vị mình, bố trí kinh phí, định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện cho Sở. Các phòng ban chuyên môn  của Sở  theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng nêu rõ tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các phòng ban và đơn vị trực thuộc Sở  nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời có các giải pháp, biện pháp kịp thời chấn chỉnh đảm bảo công tác cải cách hành chính năm 2018 của ngành Giáo dục được triển khai liên tục và đạt hiệu quả cao./.

(Chi tiết Quyết định và các Phụ lục xem tại file đính kèm)./. 

Võ Văn Châu, Văn phòng Sở

Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác