Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 27 tháng 01 năm 2020


Trung tâm ngoại ngữ CBS

Giám đốc:
Địa chỉ: Số 148, đường Nguyễn Huệ, TP. Huế Số điện thoại: 0905137546
Email: Fax:
Quyết định thành lập số: 1147/QĐ-SGDĐT ngày 05/07/2019
Quyết định cấp phép hoạt động số: 1459/QĐ-SGDĐT ngày 06/08/2019

Hiện không có tin nào trong năm

«- Quay lại danh sách