Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 21 tháng 01 năm 2020


Trung tâm ngoại ngữ Efic

Giám đốc:
Địa chỉ: 65, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Thành, thành phố Huế Số điện thoại: 0367375451
Email: Fax:
Quyết định thành lập số: 92/QĐ-SGDĐT ngày 01/05/2019
Quyết định cấp phép hoạt động số: 929/QĐ-SGDĐT ngày 04/03/2019

Hiện không có tin nào trong năm

«- Quay lại danh sách